договір публічної оферти

про надання
інформаційно-консультаційних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕЗПЕКА ТРАНС ГРУП», іменоване надалі ВИКОНАВЕЦЬ, укладає даний Договір з будь-якою фізичною особою, в подальшому іменованою ЗАМОВНИК. Даний Договір є договором приєднання і регламентує відносини Сторін відповідно до ст.634 та п.2 ст.641 Цивільного Кодексу України.
1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають наступні значення:
1.1. Замовник – фізична особа, яка прийняла в повному обсязі і без винятків умови оферти (вчинила акцепт оферти).
1.2. Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «Безпека Транс Груп».
2. Предмет договору.
2.1. Предметом цього Договору є надання консультаційних послуг щодо налагодження встановлення віддаленого доступу до системи відеоспостереження на умовах даної оферти.
2.2. Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій визначених в п.2.3. Договору.
2.3. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладанню двостороннього письмового Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.
2.4. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами викладеними на сайті Виконавця шляхом сукупного виконання наступних дій:
- ознайомлення з умовами Договору на сайті Виконавця;
- направлення Замовником в адресу Виконавця заповненої форми Заявки на інформаційно-консультаційні послуги;
- оплати Замовником послуг.
2.5. Замовник зобов’язується повідомляти при заповненні Заявки на інформаційно-консультаційні послуги достовірні персональні дані та відомості.
3. Вартість послуг і порядок розрахунків.
3.1. Вартість надання інформаційно-консультаційних послуг на рік складає 120 грн. 00 коп., в тому числі ПДВ 20% - 20 грн. 00 коп.
3.2. Замовник сплачує вартість надання інформаційно-консультаційних послуг шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця.
4. Права та обов’язки сторін.
4.1. Замовник має право на отримання послуг, що визначені в п.2.1. цього Договору.
4.2. Замовник зобов’язаний:
- здійснити оплату в розмірі та на умовах п.п.3.1. та 3.2.;
- забезпечити конфіденційність всієї інформації, що отримана в процесі надання послуг згідно Договору та не передавати таку інформацію третім особам;
4.3. Виконавець має право припинити надання послуг згідно Договору в разі не своєчасного внесення оплати Замовником.
4.4. Виконавець зобов’язаний:
- надати Замовнику послуги у вигляді інструкції, логіну та паролю, необхідних для встановлення віддаленого доступу до системи відеоспостереження.
- забезпечити конфіденційність всієї інформації, що отримана в процесі надання послуг згідно Договору та не передавати таку інформацію третім особам.
5. Відповідальність сторін.
5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з цим Договором сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
5.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору, які сталися в наслідок форс-мажору (обставин непереборної сили), що стають перешкодою для виконання сторонами своїх зобов’язань відповідно до умов цього Договору.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність надання Послуги очікуванням Замовника і його суб’єктивній оцінці.
6. Строк дії договору.
6.1. Даний договір вступає в дію з дня його акцепту Замовником і діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором в повному обсязі.
7. Форс-мажорні обставини.
7.1. Сторони частково або повністю звільняються від виконання зобов’язань за даним Договором при неможливості їх виконання з причин, не залежних від їх волевиявлення.
7.2. Підставою для звільнення від відповідальності визнаються обставини, які викликані подіями, що є незалежними від волевиявлення Сторін та яких не могла б уникнути добросовісна сторона за умови, що ці обставини виникли після укладання Договору та перешкоджають його повному або частковому виконанню.
7.3. Подіями непереборної сили вважаються : війна та військові дії, повстання, мобілізація, епідемія, пожежа, дорожні пригоди, природні катастрофи, акти органів влади, які впливають на виконання зобов’язань по Договору, та всі інші події, які уповноважені органи державної влади визнають подіями непереборної сили.
8. Порядок вирішення спорів.
8.1. Усі спори за цим Договором вирішуються шляхом переговорів.
8.2. Сторони постановляють, що всі можливі претензії за цим Договором мають бути розглянуті Сторонами на протязі 30 днів з дня їх отримання.
9. Конфіденційність даних.
9.1. Замовник несе відповідальність за конфіденційність свого реєстраційного імені (логіну) та пароля, а також за всі дії, виконані під даним ім’ям (логіном) та паролем.
9.2. Замовник несе відповідальність за передачу третім особам всієї інформації, що отримана в процесі надання послуг згідно Договору.
9.3. Виконавець не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого використання третіми особами ідентифікаційних даних Замовника.
10. Реквізити Виконавця
ТОВ «Безпека Транс Гр
уп
Юридична адреса: 03036, м. Київ, проспект Повітрофлотський, 92-А
Фактична адреса: м.Вишневе, вул.Київська, 6-В
Р/р 26001053005381 "ПРИВАТБАНК" КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ,
МФО 321842
Тел. +38 044 393-70-17
e-mail: office@btg-security.com.ua